Zákon 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...

21.12.2011 22:23

§ 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004Z.z. (celé znenie zákona.pdf) ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na  neobrábaných pozemkoch.