Výrub a invázne rastliny

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás článok, v ktorom nájdete obsahovo a obrázkovo bohaté, zároveň veríme, že jednoduchou formou podané informácie, týkajúce sa legislatívneho rámca kosenia, výrubu drevín, predchádzaniu šírenia inváznych rastlín použitím rôznych foriem odstraňovania, ktoré Vám vie zabezpečiť naša firma.

Všetko“ o problematike výrubu drevín a o inváznych druhoch rastlín a spôsobe ich odstraňovania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

1. Aká je zákonná norma na výrub drevín,

2. Kedy sa odporúča vykonať výrub a orez,

3. Zoznam stromov a ich špecifikácia pri oreze a výrube,

4. Invázne druhy drevín a rastlín na Slovensku a spôsoby ich odstraňovania,

5. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny,

6. Domáci a európsky legislatívny rámec šírenia inváznych nepôvodných druhov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pre lepší prehľad budem informácie týkajúce sa pre bežných vlastníkov pozemkov a doplňujúce informácie uvádzať tmavým písmom.

 

1. Aká je zákonná norma na výrub drevín.


ZÁKON 543 z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny

§ 47

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. (napr. miestny úrad) Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

 a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, - novela hovorí už o období 6 mesiacov

 

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách, (za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie)

- novela hovorí už aj o extravilánoch obcí

 

 

 d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,

 e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78)

 f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

 g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

 h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

 i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

 j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].“

 

 

2. Kedy sa odporúča vykonať výrub a orez.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

§ 17 - časť
Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín
určených na výrub (k § 47 ods. 10 zákona)

 

(5) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

(10) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja t.j.: od 1.10 do 31.3,
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
(11) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny."

 

3. Zoznam stromov a ich špecifikácia pri oreze a výrube.

 

4. Invázne druhy drevín a rastlín na Slovensku a spôsoby ich odstraňovania.

 "Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

a) Bylinné druhy

Vedecké meno

Slovenské meno

Rozmnožovanie

Označenie skupiny

Ambrosia artemisiifolia

ambrózia palinolistá

generatívne

B

Asclepias syriaca

glejovka americká

generatívne
vegetatívne

C

Fallopia sp. (syn. Reynoutria)

pohánkovec (krídlatka)

vegetatívne

A

Heracleum mantegazzianum

boľševník obrovský

generatívne

B

Impatiens glandulifera

netýkavka žliazkatá

generatívne
vegetatívne

C

Solidago canadensis

zlatobyľ kanadská

generatívne
vegetatívne

C

Solidago gigantea

zlatobyľ obrovská

generatívne
vegetatívne

C

Helianthus tuberosus L.

Slnečnica hľuznatá

generatívne
vegetatívne

C

Stenactis annua agg.

Hviezdnik ročný

generatívne

B

b) Dreviny

Vedecké meno

Slovenské meno

Rozmnožovanie

Označenie skupiny

Ailanthus altissima *

pajaseň žliazkatý

generatívne
vegetatívne

D

Amorpha fruticosa

beztvarec krovitý

generatívne
vegetatívne

C

Lycium barbarum

kustovnica cudzia

generatívne
vegetatívne

C

Negundo aceroides*

javorovec jaseňolistý

generatívne

B

 

Zaujímavú informáciu sme našli aj o agáte bielom uvedenom ako najvýznamnejšej inváznej drevine na Slovensku. V článku sú spomenuté aj metódy kontroly šírenia:

https://www.forestportal.sk

 

Poznámky:

 

1. Označenie skupiny:

Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.

 

2. Bod b) Dreviny:

Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o dreviny.

* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.

 

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.

 

1. Mechanický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.

 

1.1. Vykopávanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

 

1.2. Vytrhávanie

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.

 

1.3. Pastva

Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.

 

1.4. Orba

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.

 

1.5. Kosenie a mulčovanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

 

1.6. Sekanie

Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.

 

1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

 

1.8. Výrub

Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.

Dreviny (druhy zo skupiny B) sa spília na jeseň, od konca augusta do polovice októbra, ale i neskôr. Nevhodný termín na spílenie je jar. Výhonky drevín je pri mechanickom spôsobe odstraňovania účinnejšie zalamovať ako píliť alebo rezať.

Upozornenie: v prípade, že je mierna zima a zmladené jedince nevymrznú, treba použiť na jar chemický spôsob odstraňovania.

 

2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)

 

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)

Duté stonky boľševníka (druh zo skupiny B) treba začiatkom leta naplniť chemickým roztokom (herbicídom), aby účinok na podzemnú časť rastliny bol čo najefektívnejší.

V prípade druhov pohánkovec (druhy zo skupiny A) sa odporúča  využiť dvojfázový spôsob. Prvé kosenie s chemickým postrekom treba vykonať v druhej polovici mája pri výške pohánkovca asi 1 m. Najvhodnejšia výška na aplikáciu je 20 cm.

Druhú fázu ničenia je potrebné uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po prvej fáze, t. j. v júli alebo v auguste. Medzi pokosením a chemickým postrekom by nemal uplynúť dlhší časový interval ako dva - tri týždne, lebo pohánkovec veľmi rýchlo rastie."

 

5. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
 

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

6. Domáci a európsky legislatívny rámec šírenia inváznych nepôvodných druhov

 

Nepôvodné invázne sa správajúce druhy rastlín

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (pdf)

 

 

Zdroje:

1/ https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-24

2/ https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543

3/  https://www.vyrub-stromov.sk/nase-stromy/ 

4/ https://www.sopsr.sk/web/

5/ https://www.forestportal.sk

6/ https://www.minzp.sk/

 

 

 

 

 

Autor:

Mgr. Marián Polák, M.B.A.

11. 7. 2015