Zákonná povinnosť

 ZÁKON 220 z 10. marca 2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004Z.z. (celé znenie zákona.pdf) ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na  neobrábaných pozemkoch.